Koszyk 0
Masz 0 przedmiotów w koszyku
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy – Zwroty:
  1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument bądź  Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba, że Konsument  bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się on wiązał z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta bądź Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
  7. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
  9. W przypadku wysyłki poza granice terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów wysyłki. W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwrot kosztów wysyłki będzie realizowany na zasadach opisanych powyżej.